Proteje Patrimwàn Ayisyen   • Ede n Fè Piblisite

Kòm repons a tranblemanntè 2010 la, Bibliyotèk Nimerik Karayib la (DLOC) te kreye Inisyativ Proteksyon Patrimwàn Ayisyen (PHP) pou ranmase fon, fè kòlèk materyèl epi bay bibliyotèk ak achiv Ayiti yo yon asistans teknik. Jiska jodi a  moun, inivèsite ak lòt enstitisyon fè kado plis pase $50,000, lè n kalkile kòb ak lòt materyèl PHP a voye Ayiti.

Pou aprann kijan ou kapab ede, klike la a!

Konsènan • Aprann  • Bay sipò pa w